Minh Đức: Hãy nhớ luôn ứng xử tử tế

Ứng xử không bạo động

Minh Đức Việt dịch | Tu thư Sen Trắng

Hiện nay, có vẻ như đang xảy ra rất nhiều sự chia rẽ và tranh chấp trên hành tinh này. Chúng ta đang chứng kiến những tác động phân cực của các quan điểm đối lập và ý thức hệ nơi mọi người đều cho rằng họ đúng. Thật khó để tâm niệm rằng tất cả chúng ta đều muốn kết nối với những người khác, bày tỏ tình yêu thương, được trân trọng và hình thành mối quan hệ sâu sắc. Tuy nhiên, rất hầu như sự giao tiếp của chúng ta, ngay cả với những người thân thiết nhất, là sự đối lập và dẫn đến sự mất liên lạc. Đã đến lúc chúng ta cần quan tâm đến cách giao tiếp, ứng xử với nhau.

Người sáng lập của Giao tiếp Bất bạo động, Marshall Rosenberg, nói rằng đó là cách kết nối giúp cho việc giúp đỡ, chia sẻ tự nhiên trở nên khả thi. “Cốt lõi của tất cả sự tức giận là khi nhu cầu không được đáp ứng.” Đã đến lúc phải suy nghĩ lại nội hàm của hình phạt và phần thưởng, vì những trò chơi này tạo nên việc ai đúng ai sai chỉ dẫn đến bạo lực hơn nữa trên hành tinh.

Đoạn video ý nghĩa dưới đây ghi lại bản chất lý do tại sao chúng ta cần phải bất bạo động trong sự giao tiếp của mình.


THE PURPOSE OF NONVIOLENT COMMUNICATION
Remembering how to communicate well

Uplift

There seems to be so much division and fighting on the planet right now. We are seeing the polarising effects of opposing standpoints and belief systems where everyone thinks they’re right. It’s hard to remember that, really, we all want to connect with others, express love, be appreciated and form deep bonds. Yet, so much of our communication, even with those closest to our hearts, is oppositional and leads to disconnection.  It’s time we remembered how to communicate with each other.

Founder of Nonviolent Communication, Marshall Rosenberg, says it’s a way of connecting that makes natural giving possible. “At the core of all anger is a need that is not being fulfilled.” It’s time to rethink punishment and reward, as these games of who is right and who’s wrong only lead to further violence on the planet.

This beautiful video captures the essence of why we need to be nonviolent in our communication.

 

Bài ngẫu nhiên

Bài mới